Line 6

A. From BCIA T2 to Beishicao, Shunyi

T2 - BGS Freight Station - Tianzhu Health Center - Tianzhu Garden - Airport Zone A - Hualikan Subway Station - Airport Zone B - Airport Hospital - Qinglan Town - Ximagezhuang - Zhangxizhuang Intersection - Wanwanshu Community - Qianquhe - Yanjiaying - Gaoliying - Xishuiquan - Hezhuangying - Houying - Xiaxishi Village - Fangezhuang - Liangshanzhuang - Nanshicao - Beishicao - Government of Beishicao Town - Sishang - Lijiashishan

Departure time: T2: 21:00, 21:30.

B. From Beishicao, Shunyi to BCIA T2

Lijiashishan- Sishang - Government of Beishicao Town - Beishicao - Nanshicao - Liangshanzhuang - Fangezhuang - Xiaxishi Village Houying - Hezhuangying - Xishuiquan - Gaoliying - Yanjiaying - Qianquhe - Wanwanshu Community - Zhangxizhuang Intersection - Ximagezhuang - Qinglan Town - Airport Hospital - Airport Zone B - Hualikan Subway Station - Airport Zone A - Tianzhu Garden - Tianzhu Health Center - BGS Freight Station - T2 - T3

Departure time: Lijiashishan: 4:40, 5:00.