Line 7

A. From BCIA T3 to Zhangzhen, Shunyi

BCIA T3 – BCIA T2 – Comprehensive Bonded Zone – Huiminying – Logistics Park – Nanfaxin – Meigouying – Shimen Subway Station – Traffic Management Bureau – Shunyi Subway Station – Highway Bureau – Fengbo Subway Station – Fengbo – Hebei Village – Nancai Station – Yuxinzhuang – Dongjiangtou – Caiyuanzi – Xiaying – Xiapo – Yangzhen No.3 Street – Yangzhen Station – Yangzhen Industrial Park – Duzhuang – Dongjiaogezhuang – Shaling – Xinggong – Zhaogezhuang – Xiaocaozhuang

Departure time: T3: 20:30、20:50

T3(Route T2): 20:45、21:05

B. From Zhangzhen, Shunyi to BCIA T3

Xiaocaozhuang – Zhaogezhuang – Xinggong – Shaling – Dongjiaogezhuang – Duzhuang – Yangzhen Industrial Park – Yangzhen Station – Yangzhen No.3 Street – Xiapo – Xiaying – Caiyuanzi – Dongjiangtou – Yuxinzhuang – Nancai Station – Hebei Village – Fengbo – Fengbo Subway Station – Highway Bureau – Shunyi Subway Station – Traffic Management Bureau – Shimen Subway Station – Meigouying – Nanfaxin – Logistics Park – Huiminying – Comprehensive Bonded Zone – BCIA T2 – BCIA T3

Departure time: Xiaocaozhuang: 4:30、4:50