Line 8

A. From BCIA T3 to Longwantun, Shunyi

BCIA T3 – Liujing Road Intersection – Air CBD – Tou’erying – Sansiying – Suhuo – Wujiaying – Linhe Development Zone – Shiyuan South Street – Cangshang Community – Shunyi Hospital – Highway Bureau – Fengbo Subway Station – Houfengbo – Beicai – Liuxing – Huangjiachang – Maxinzhuang – Houliwu – Beixiaoying Community – Shangnian – Weijiadian – Dongyantou – Xiaode Intersection – Longwantun – Jiaozhuanghu West – Longwantun East – Liuzhuanghu North – Qilianzhuang Village – Shanlixinzhuang

Departure time: T3: 20:30, 21:00, 21:30.

B. From Longwantun, Shunyi to BCIA T3

Shanlixinzhuang – Qilianzhuang Village – Liuzhuanghu North – Longwantun East – Jiaozhuanghu West – Longwantun – Xiaode Intersection – Dongyantou – Weijiadi – Shangnian – Beixiaoying Community – Houliwu – Maxinzhuang – Huangjiachang – Liuxing – Beicai – Houfengbo – Fengbo Subway Station – Highway Bureau – Shunyi Hospital – Cangshang Community – Shiyuan South Street – Linhe Development Zone – Wujiaying – Suhuo – Sansiying – Tou’erying – Air CBD – Liujing Road Intersection – BCIA T3

Departure time: Shanlixinzhuang: 4:20, 4:35, 4:50.