Line 8

A. From BCIA T3 to Longwantun, Shunyi

T3 - Liujing Road Intersection - Air CBD - Tou’erying - Sansiying - Suhuo Community - Wujiaying- Linhe Intersection- Shiyuan South Street - Cangshang Community - Shunyi Hospital - Dongdaqiao - Fengbo Subway Station - Houfengbo - Beicai - Liuxing - Huangjiachang - Maxinzhuang - Qianliwu - Beixiaoying - Shangnian - Weijiadian - Dongyantou - Mulin - Government of Longwantun Town - Jiaozhuanghu Memorial Museum of Tunnel Warfare Site - Longwantun - Liuzhuanghu - Qilianzhuang Village - Shanlixinzhuang

Departure time: T3: 20:30, 21:00, 21:30.

B. From Longwantun, Shunyi to BCIA T3

Shanlixinzhuang - Qilianzhuang Village - Liuzhuanghu - Longwantun - Jiaozhuanghu Memorial Museum of Tunnel Warfare Site - Government of Longwantun Town - Mulin- Dongyantou - Weijiadian- Shangnian - Beixiaoying - Qianliwu- Maxinzhuang - Huangjiachang- Liuxing- Beicai - Houfengbo - Fengbo Subway Station - Dongdaqiao - Shunyi Hospital - Cangshang Community - Shiyuan South Street- Linhe Intersection - Wujiaying - Suhuo Community - Sansiying - Tou’erying - Air CBD - Liujing Road Intersection - T3

Departure time: Shanlixinzhuang: 4:20, 4:35, 4:50.