Line 9

A. From BCIA T3 to Wuxiongsi, Shunyi

T3 - Liujing Road Intersection - Air CBD - Xingang Garden - Liqiao - Houqiao - Yaopo - Taojiafen - Linhe Development Zone - Brewery - Henan Village - Oriental Sun City - Suzhuang - Chongguozhuang - Lizhuang - Yanjiaqu - Wanggezhuang - Daokou - Chenxinzhuang - Guojiawu - Yinjiafu - Dasungezhuang - Xixinzhuang - Zongjiadian - Chaijialin - Gujiazhuang - Xiaotang Village - Wuxiongsi

Departure time: T3: 20:20, 21:20 (provisional) .

B. From Wuxiongsi, Shunyi to BCIA T3

Wuxiongsi - Xiaotang Village - Gujiazhuang - Chaijialin - Zongjiadian - Xixinzhuang - Dasungezhuang - Yinjiafu - Guojiawu - Chenxinzhuang - Daokou - Wanggezhuang - Yanjiaqu - Lizhuang - Chongguozhuang - Suzhuang - Oriental Sun City - Henan Village - Brewery - Linhe Development Zone Taojiafen - Yaopo - Houqiao - Liqiao - Xingang Garden - Air CBD - Liujing Road Intersection - T3

Departure time: Wuxiongsi: 4:40, 5:00.