Line 9

A. From BCIA T3 to Wuxiongsi, Shunyi

BCIA T3 – Liujing Road Intersection – Air CBD – Xingang Station – Liqiao – Houqiao – Yaopo – Taojiafen – Linhe Development Zone – Brewery – Henan Village – Oriental Sun City – Suzhuang – Chongguozhuang – Lizhuang – Yanjiaqu – Wanggezhuang – Beiwu Intersection – Chenxinzhuang – Guojiawu – Yinjiafu – Dasungezhuang – Xixinzhuang – Zongjiadian – Chaijialin – Gujiazhuang – Xiaotang Village – Wuxiongsi

Departure time: T3: 20:20, 21:20 (provisional) .

B. From Wuxiongsi, Shunyi to BCIA T3

Wuxiongsi – Xiaotang Village – Gujiazhuang – Chaijialin – Zongjiadian – Xixinzhuang – Dasungezhuang – Yinjiafu – Guojiawu – Chenxinzhuang – Beiwu Intersection – Wanggezhuang – Yanjiaqu – Lizhuang – Chongguozhuang – Suzhuang – Oriental Sun City – Henan Village – Brewery – Linhe Development Zone – Taojiafen – Yaopo – Houqiao – Liqiao – Xingang Station – Air CBD – Liujing Road Intersection – BCIA T3

Departure time: Wuxiongsi: 4:40, 5:00.